Socialinių paslaugų centras – Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ji įkurta 2001 m. balandžio 1 d., užregistruota Šiaulių miesto savivaldybės taryboje, registro Nr. BDO 1-2. Juridinių asmenų registras, kodas – 145746984.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamų ministerijų patvirtintais teisės aktais, reguliuojančiais įstaigos veiklą, Darbo kodeksu bei kitais galiojančiais teisės aktais, įstaigos nuostatais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, aprašais, taisyklėmis, kitais dokumentais,  taip pat visuotinai pripažintomis elgesio normomis ir papročiais.

Centro misija – teikti socialines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtinuosius poreikius.

Centro vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai priskirtas funkcijas

Centro tikslas – sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, bei padėti:

Centro uždaviniai:

Centro vertybės:

Prioritetinės Socialinių paslaugų centro kryptys:

Centro klientai – asmenys, sulaukę 18-os metų:

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskirtos, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime:

Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai). Specialiosios paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba:

Socialinės priežiūros paslaugos:

Socialinės globos paslaugos (visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba):

Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Centras atlieka šias funkcijas:

Tilžės g. 63 B, LT-78166 Šiauliai
Tel. +370 41 55 30 82
El. paštas  info@siauliuspc.lt

 

Exit mobile version