Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

  1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
  2. Bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
  3. Kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

Prašymą (Prašymo forma) pritaikyti būstą gali pateikti  asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvai, suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti Savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

 Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
1. neįgaliojo asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
2. Išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui yra paskirtos dializės procedūros arba jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo (kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai);
3. Pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokymosi pagal formaliojo švietimo programą), teikiama tuo atveju jeigu neįgalusis mokosi;
4. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliam asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
5. dokumentą, patvirtinantį neįgaliojo asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Būsto pritaikymo neįgaliesiems  tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. vasario 19 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-103: „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-02-01).

Dėl būsto pritaikymo prašome kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams Vilių Ražinską, adresu Tilžės g. 63 B, Šiauliai, tel. +370 41 55 33 40, mob. +370 673 49 022 el. p. vilius.razinskas@siauliuspc.lt

Informacija atnaujinta 2024-04-22

Exit mobile version