Duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Socialinių paslaugų centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnybos kliento sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo dokumento forma

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Socialinių paslaugų centre yra paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas:

Jurgita Augėnienė, socialinė darbuotoja.

Kontaktiniai duomenys: tel. 8 670 39 470, el. p. jurgita.augeniene@siauliuspc.lt

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi ir padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Exit mobile version