EQUASS

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (angl. Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Centras, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko Centre teikiamas apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas. 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 2017 m. rugsėjo 1 d. Centras pateko tarp 20 atrinktų pilotinių įstaigų, kurios gavo teisę dalyvauti projekte.

Dalyvaujant EQUASS pilotiniame diegimo procese, Centro vadovas ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčiu valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirtas EQUASS sertifikuotas konsultantas visu projekto vykdymo laikotarpiu, kuris konsultavo, vedė mokymus ir teikė pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.

EQUASS sistema remiasi tiksliai apibrėžtais kriterijais visuose sertifikavimo lygmenyse ir naudoja specifines savęs įvertinimo ir išorinio audito procedūras. Kokybės principų pagrindu 2018 m. gruodžio 13 d. Centre atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. 2019 m. vasario 27-28 d. atliktas išorinių nepriklausomų auditorių įvertinimas ir patikra. Išorinis auditas yra atliekamas nepriklausomo ir kompetentingo auditoriaus. Dviejų dienų vizito metu išorės auditorius siekia nustatyti ar paslaugų tiekėjas vykdo EQUASS kriterijus peržiūrėdamas pagrindinius dokumentus, bendraudamas su darbuotojais, paslaugų gavėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis ir taip patikrina, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

2019 m. kovo 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras džiaugiasi gavęs patvirtinimą, jog Centre teikiamos apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.Centras įsipareigoja nuolatos tobulėti ir dėti visas pastangas, kad prisidėtų prie nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo proceso Lietuvoje ir visoje Europoje.

Daugiau informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą, kaip EQUASS sertifikuotą įstaigą, galite rasti EQUASS svetainėje – https://equass.be/index.php/certif-system/equass-certified/certifiedorganisation/siauliu-miesto-savivaldybes-socialiniu-paslaugu-centras.

Šiauliai city Social services centre EQUASS Assurance certificate 

EQUASS kokybę užtikrinantys dokumentai:

Exit mobile version