Psichologas (ė)

Psichologas (-ė) vykdo šias funkcijas:

 1. stebi ir įvertina Centro paslaugų gavėjų psichologines galias, sunkumus, raidos ypatumus,
  psichologines, asmenybės problemas;
 2. teikia psichologinę pagalbą Centro paslaugų gavėjams ir kitiems socialiai pažeistiems asmenims, derinant su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius paslaugų gavėjų poreikius;
 3. teikia reguliarias individualias, grupines ir šeimos konsultacijas;
 4. teikia pagalbą krizių atvejais, išgyvenusiems psichologines traumas;
 5. renka ir kaupia informaciją, reikalingą užtikrinti sklandžiam paslaugos teikimo procesui;
 6. rengia individualias rekomendacijas paslaugų gavėjų psichologinėms, asmenybės ar ugdymosi problemoms spręsti;
 7. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais ir kitais Centro darbuotojais numatant problemų sprendimo būdus;
 8. pagal poreikį dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose, įvairių komisijų, darbo grupių veikloje sprendžiant asmens, šeimos, vaiko problemas, teikia siūlymus sudarant individualios pagalbos paslaugų gavėjui planą, analizuojant ir vertinant individualius poreikius, pokyčius;
 9. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir socialinių asmenybės problemų;
 10. teikia metodinę pagalbą, skleidžia psichologijos mokslo naujoves, konsultuoja Centro darbuotojus psichologiniais klausimais;
 11. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, laiku ir tinkamai pateikia visus reikiamus dokumentus, ataskaitas;
 12. laikosi darbo drausmės, etikos normų, konfidencialumo užtikrinimo reikalavimų;
 13. pavestas užduotis atlieka laiku ir kokybiškai;
 14. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių norminių teisės aktų.

Psichologas (-ė) turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turi būti įgijęs (-usi) psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
  laipsnis);
 2. turi išmanyti priskirtų funkcijų vykdymą, būti susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo
  organizavimą bei psichologinio konsultavimo principus ir išmanyti raštvedybos taisykles;

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis: 1740.96 EUR pareiginės algos pastovioji dalis.

Kontaktinis asmuo: Vilius

Telefonas: +370 41 55 33 40

Gyvenimo aprašymus siųsti elektroniniu paštu info@siauliuspc.lt iki 2023-09-22.

Exit mobile version